Pilot Fryslân Ferbynt tige slagge op de Ropta mûne mei ús frijwillige mûnders en deputearre Sijbe Knol.

https://www.rtvnof.nl/video-vrijwilligers-roptamolen-beloond-tijdens-fryslan-ferbynt/